FANDOMToonDarkMagicianGirl

Cô phù thủy tập sự càng dễ thương khi trở thành "Toon".

Quái thú Toon là những Quái thú Hiệu ứng đặc biệt được dùng bởi Maximillion Pegasus. Chúng là các phiên bản hài hước, dễ thương, hay hoạt hình hóa của các lá bài khác (VD như "Summoned Skull" trở thành "Toon Summoned Skull" hay "Dark Magician Girl" thành "Toon Dark Magician Girl").

Có đến 3 Lớp của quái thú loại này, bao gồm Lớp A, BC

Lớp A

 • Yêu cầu "Toon World" trên sân để Triệu hồi Đặc biệt (Nhưng cần số Hi sinh cụ thể cho việc Triệu hồi.)
 • Không thể Triệu hồi Thường/Úp
 • Nếu "Toon World" bị hủy, nó cũng bị hủy.
 • Không thể tấn công trong lượt nó được Triệu hồi.
 • Yêu cầu 500 Điểm Gốc để tấn công.
 • Nếu đối phương không điều khiển Quái thú Toon, nó có thể Tấn công trực tiếp.
 • Nếu đối phương có điều khiển Quái thú Toon, nó phải chọn "Quái thú Toon" làm mục tiêu tấn công.

Lớp B

 • Yêu cầu "Toon World" trên sân để Triệu hồi Đặc biệt (Nhưng cần số Hi sinh cụ thể cho việc Triệu hồi.)
 • Không thể Triệu hồi Thường/Úp
 • Nếu "Toon World" bị hủy, nó cũng bị hủy.
 • CÓ THỂ tấn công trong lượt nó được Triệu hồi không giống Lớp A và C.
 • Nếu đối phương không điều khiển Quái thú Toon, nó có thể Tấn công trực tiếp.
 • Nếu đối phương có điều khiển Quái thú Toon, nó phải chọn "Quái thú Toon" làm mục tiêu tấn công.

Lớp C

 • Có thể Triệu hồi Thường/Úp
 • Không thể được Triệu hồi Đặc biệt từ tay không giống Lớp A và B.
 • CÓ THỂ được Triệu hồi/Úp khi không có "Toon World" trên sân không giống Lớp A và B.
 • Nếu "Toon World" bị hủy, nó cũng bị hủy.
 • Không thể tấn công trong lượt nó được Triệu hồi.
 • Nếu "Toon World" có trên phần sân của bạn và đối phương không điều khiển "Quái thú Toon", nó có thể tấn công trực tiếp.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.