FANDOM


Quái thú Dao động (Pendulum Monster) là một dạng của Bài Quái thú, có màu đặc trưng từ sự lai tạo giữa Quái thú Hiệu ứng (nửa trên màu Cam) hoặc Quái thú Thường (nửa trên màu Vàng) và Bài Phép (nửa dưới màu Lục). Chúng được giới thiệu lần đầu trong anime Yu-Gi-Oh! ARC-V.

Quái thú Dao động có thể được kích hoạt từ trên tay giống như Bài Phép, và đặt vào trong Vùng Dao động (Pendulum Zone). Những quái thú này được dùng để thực hiện việc Triệu hồi Dao động (Pendulum Summon).

Khi Quái thú Dao động được đặt ở Vùng Dao động, chúng được xem như là Bài Phép và không còn được xem là Quái thú, cho đến khi chúng rời khỏi Vùng Dao động. Sau khi đã kích hoạt, chúng sẽ nằm mặt-ngửa ở đó giống như Bài Phép, và Hiệu ứng Dao động (Pendulum Effect) của chúng sẽ được áp dụng (Hiệu ứng Quái thú (Monster Effect) thì không). Tuy nhiên, dù được xem là Bài Phép, nhưng chúng được xem là một dạng bài đặc biệt khác với Bài Phép Thông thường, Duy trì, Trang bị, Tức thời, Tế lễ, hay Môi trường. Vùng Dao động không phải là Vùng Bài Phép/Bẫy, vì thế nó không được tính vào tổng số 5 ô bài ở đó.

Không giống như Bài Phép Môi trường, bạn không thể hủy 1 Quái thú Dao động hiện có bằng hệ thống trò chơi bởi việc đặt 1 Quái thú Dao động mới lên đó. Miễn là Vùng Dao động bạn còn trống thì sẽ không có giới hạn cho việc bạn có thể đặt Quái thú Dao động bao nhiêu lần lên đó mổi lượt.

Khi Quái thú Dao động (dù là ở mặt-úp) sắp phải đưa từ sân vào Mộ bài, cả khi nó là Quái thú hay đang là Bài Phép, nó sẽ được đặt lại mặt-ngửa vào Bộ bài Phụ thay thế. (Điều này có thể làm số lượng Quái thú trong Bộ bài Phụ vượt quá quy định, tuy nhiên vẫn được chấp nhận). Quái thú Dao động đang ở trong Bộ bài phụ vẫn có thể được Triệu hồi lại lần nữa thông qua việc Triệu hồi Dao động, miễn là số Cấp sao của nó nằm giữa Giới hạn Dao động (Pendulum Scale).

Vị trí Mô tả của Hiệu ứng Dao động và các Giới hạn Dao động sẽ chiếm chỗ của phần ghi Số Set của bài, giá trị này sẽ được đưa xuống góc trái cùng hàng với ATK/DEF của Quái thú Dao động.

Ví dụ minh họa

61vhedu4sWL. SY450
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.