FANDOM


Qliphort Genius
クリフォート・ゲニウス
QliphortGenius-LVP1-JP-SR
 Tên Nhật クリフォート・ゲニウス
 Tên Nhật (rōmaji) Kurifōto Geniusu
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ THỔ THỔ
 Loại Machine / Link / Effect
 Dấu Liên kết Dưới-Trái LM-BottomLeft, Dưới-Phải LM-BottomRight
 CÔNG / LIÊN 1800 / 2
 Mã số 22423493
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.