FANDOM


Qlimate Change
隠されし機殻(アポクリフォート)
QlimateChange-NECH-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
隠されし機殻
アポクリフォート
 Tên Nhật (Chuẩn) 隠されし機殻
アポクリフォート
 Tên Hàn 아포클리포트
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 04450854
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.