FANDOM


QUANG

QUANG
Light icon

Tiếng Nhật (kanji và furigana)

(ひかり)

Nhật (furigana)

ひかり

Nhật (kanji)

光    

Rōmaji

Hikari

Tiếng Anh

LIGHT

Lists

QUANG (光ひかり Hikari, LIGHT) là một Hệ của quái thú, đối lập hoàn toàn với Hệ-ÁM. Hệ này bao gồm rất nhiều loại quái thú, nhưng đại diện chính thường là Loại-Fairy, Thunder, Spellcaster, Machine và đôi lúc cũng có Warrior. Nói chung là Hệ này khá đa dạng chủng loại của quái thú.
QUANG, không có nghĩa là bao gồm toàn những bản thể tốt đẹp. Đôi khi chúng cũng là những quái thú tà ác như các Alien, Arcana Force, Worms ... nhưng chúng vẫn mang Hệ-QUANG. Tuy nhiên không phải là không có những đại diện về các archetype theo khuynh hướng tốt hay anh hùng, ví dụ như Noble Knight, Constellar,...

Các nhóm bài hệ QUANG: "Silent Swordsman", "Silent Magician, "Arcana Force", "Batteryman", "Fabled", "Hieratic", "Satellarknight", "Star Seraph", "Lightray", "Lightsworn", "Noble Knight", "Ojama", "Photon", "Galaxy", "Constellar", "Vylon", "Bujin", "Watt", "Worms" , "The Agent", "Utopia", "Artifact" và "PSY-Frame".

Ví dụ

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.