FANDOM


Pumprincess the Princess of Ghosts
ゴースト(ひめ)-パンプリンセス-
PumprincessthePrincessofGhosts
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ ÁM DARK
CẤP SAO 3 CG StarCG StarCG Star
Chủng Zombie/Effect
ATK/DEF 900/1000
Mã số 17601919
Loại Hiệu ứng Unclassified, Trigger, Condition
Mô tả Hiệu ứng
Nếu lá mặt-ngửa này bị hủy lúc đang ở Vùng Quái thú, bạn có thể đặt nó mặt-ngửa lên Vùng Bài Phép/Bẫy như là Bài Phép Duy trì, thay vì đưa nó vào Mộ bài. Khi nào lá này được xem là Bài Phép Duy trì bởi hiệu ứng này, vào mỗi Lượt Chờ của đôi bên: Đặt 1 Pumpkin Counter lên lá này. Tất cả quái thú đối phương điều khiển mất đi 100 ATKDEF ứng với mỗi Pumpkin Counter trên lá này.
English Description
If this face-up card is destroyed while in a Monster Card Zone, you can place it face-up in your Spell & Trap Card Zone as a Continuous Spell Card, instead of sending it to the Graveyard. While this card is treated as a Continuous Spell Card by this effect, during each player's Standby Phase: Place 1 Pumpkin Counter on this card. All monsters your opponent controls lose 100 ATK and DEF for each Pumpkin Counter on this card.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.