FANDOM


Pulse Bomb
  • Nhật: パルス・ボム
  • Romaji: Parusu Bomu
  • Việt: Bom Xung Đột
Loại bài

Bẫy Bẫy.png

Thuộc tính

Thông thường

Loại Hiệu ứng

Nếu bạn điều khiển một quái thú Máy Móc: Nếu đối thủ điều khiển bất kì quái thú Thế Công, chuyển chúng về Thế Thủ, đồng thời mỗi lần đối thủ Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt một (số) quái thú ở lượt này, chuyển (các) quái thú đó về Thế thủ.
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: VRAINS)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Pulse Bomb If you control a Machine monster: If your opponent controls any Attack Position monsters, change them to Defense Position, also each time your opponent Normal or Special Summons a monster(s) this turn, change that monster(s) to Defense Position.
Nhật ①:自分フィールドに機械族モンスターが存在する場合に発動できる。相手フィールドに攻撃表示モンスターが存在する場合、そのモンスターを全て守備表示にする。ターン終了時まで、相手フィールドにモンスターが召喚・特殊召喚された場合、そのモンスターは守備表示になる。

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.