Pulao, Wind of the Yang Zing
(ふう)(りゅう)(せい)-ホロウ
PulaoCosmicDragonofWind.png
Nhóm liên quan Yang Zing
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ PHONG WIND.svg
CẤP SAO 1 CG Star.svg
Chủng Wyrm/Effect
ATK/DEF 0/1800
Mã số 35089369
Loại Hiệu ứng Trigger, Condition, Quick, Unclassified
Mô tả Hiệu ứng
Khi lá này bạn điều khiển bị hủy trong chiến đấu hoặc hiệu ứng bàiđưa vào Mộ bài của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Yang Zing" từ Bộ bài của bạn trong Thế Công, trừ "Pulao, Wind of the Yang Zing". Bạn chỉ có thể dùng hiệu ứng này của "Pulao, Wind of the Yang Zing" một lần trong lượt. Một lần trong lượt, vào Lượt Chính hoặc Lượt Chiến đấu của đối phương: Bạn có thể: Ngay lập tức sau khi hiệu ứng này được thực thi, Triệu hồi Đồng bộ 1 Quái thú Đồng bộ mà chỉ dùng quái thú "Yang Zing" bạn điều khiển (đây là Hiệu ứng Nhanh). Quái thú Đồng bộ đã dùng lá này làm Nguyên liệu Đồng bộ sẽ miễn nhiễm với hiệu ứng của Bài Phép.
English Description
When this card you control is destroyed by battle or card effect and sent to your Graveyard: You can Special Summon 1 "Yang Zing" monster from your Deck in Attack Position, except "Pulao, Wind of the Yang Zing". You can only use this effect of "Pulao, Wind of the Yang Zing" once per turn. Once per turn, during your opponent's Main Phase or Battle Phase, you can: Immediately after this effect resolves, Synchro Summon 1 Synchro Monster using only "Yang Zing" monsters you control (this is a Quick Effect). A Synchro Monster that used this card as a Synchro Material is unaffected by Spell effects.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.