FANDOM


Psycho Bounder
()(きょう)(どう)()サイコ・バウンダー
PsychoBounder-DP24-JP-OP
 Tên Việt Ảnh Linh Ma Thuật
 Tên Nhật (Kana)
きょう
どう
しサイコ・バウンダー
 Tên Nhật (Chuẩn)
きょう
どう
サイコ・バウンダー
 Tên Nhật (rōmaji) Makyōdōshi Saiko Baundā
 Tên Nhật (Dịch) Magical Mirrorer Psycho Bounder
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 CÔNG / THỦ 1700 / 1000
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.