FANDOM


Psychic Sword
サイコ・ソード
PsychicSword-BP03-EN-C-1E
 Tên Việt Tâm Linh Kiếm
 Tên Nhật サイコ・ソード
 Tên Nhật (rōmaji) Saiko Sōdo
 Tên Nhật (Dịch) Psycho Sword
 Tên Hàn 사이코 스워드
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Trang bị Equip
 Mã số 92346415
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.