FANDOM


Proxy F Magician
プロキシー・(エフ)・マジシャン
ProxyFMagician-ETCO-JP-OP
 Tên Việt Pháp Sư Uỷ Thác Dung Hợp
 Tên Nhật (Kana) プロキシー・
エフ・マジシャン
 Tên Nhật (Chuẩn) プロキシー・F
エフ
・マジシャン
 Tên Nhật (rōmaji) Purokishī Efu Majishan
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ HỎA HỎA
 Loại Cyberse / Link / Effect
 Dấu Liên kết Dưới-Trái LM-BottomLeft, Dưới-Phải LM-BottomRight
 CÔNG / LIÊN 1400 / 2
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.