FANDOM


Proxy Dragon
プロキシー・ドラゴン
ProxyDragon-CT14-EN-UR-LE
 Tên Việt Diện Long
 Tên Nhật プロキシー・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Purokishī Doragon
 Tên Hàn 프록시 드래곤
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ QUANG QUANG
 Loại Cyberse / Link / Effect
 Dấu Liên kết Trái LM-Left, Phải LM-Right
 CÔNG / LIÊN 1400 / 2
 Mã số 22862454
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.