FANDOM


Protocol Gardna
プロトコル・ガードナー
ProtocolGardna-CHIM-JP-OP
 Tên Việt Hộ Vệ Giao Thức
 Tên Nhật プロトコル・ガードナー
 Tên Nhật (rōmaji) Purotokoru Gādonā
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ ÁM ÁM
 Loại Cyberse / Link / Effect
 Dấu Liên kết Trái LM-Left, Phải LM-Right
 CÔNG / LIÊN 1000 / 2
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.