FANDOM


Prophecy Destroyer
()(どう)()() ディアール
ProphecyDestroyer
Nhóm liên quan SpellbookProphecy
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ ÁM DARK
CẤP SAO 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Spellcaster/Effect
ATK/DEF 2500/1200
Mã số 56174248
Loại Hiệu ứng Ignition
Mô tả Hiệu ứng
Nếu lá này ở trong Mộ bài của bạn: Bạn có thể trục xuất 3 Bài Phép "Spellbook" trong Mộ bài của bạn; Triệu hồi Đặc biệt lá này từ Mộ bài của bạn.
English Description
If this card is in your Graveyard: You can banish 3 "Spellbook" Spell Cards from your Graveyard; Special Summon this card from your Graveyard.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.