Prominence Hand
プロミネンス・ハンド
ProminenceHand.png
Nhóm liên quan Nhóm Hand
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ HỎA FIRE.svg
CẤP SAO 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
Chủng Pyro/Effect
ATK/DEF 600/2000
Mã số 21414674
Loại Hiệu ứng Summon
Mô tả Hiệu ứng
Nếu bạn có điều khiển "Magic Hand", "Fire Hand", hoặc "Ice Hand", bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá này (từ tay bạn).
English Description
If you control a "Magic Hand", "Fire Hand", or "Ice Hand", you can Special Summon this card (from your hand).


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.