FANDOM


Prominence, Molten Swordsman
炎熱刀プロミネンス
ProminenceMoltenSwordsman
Nhóm liên quan Laval
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ HỎA FIRE
CẤP SAO 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Beast-Warrior/Effect
ATK/DEF 1800/600
Mã số 89770167
Loại Hiệu ứng Quick
Mô tả Hiệu ứng
Một lần mỗi lượt, trong lượt của cả hai người chơi: Bạn có thể trục xuất 1 quái thú "Laval" từ Mộ bài của bạn; lá bài này được nhận thêm 300 ATK cho đến Lượt Kết thúc.
English Description
Once per turn, during either player's turn: You can banish 1 "Laval" monster from your Graveyard; this card gains 300 ATK until the End Phase.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.