FANDOMProminence
  • Nhật: プロミネンス
  • Romaji: Purominensu
  • Việt: Phát Hỏa
Loại bài

Phép

Thuộc tính

Trang bị

Có thể tiêu diệt quái thú được trang bị với lá này. Nếu bạn tiêu diệt nó với hiệu ứng này, hủy tất cả lá bài trên sân của đối thủ, và gây 500 điểm thiệt hại cho mỗi quái thú bị tiêu diệt.

Xuất hiện
Bài Manga (Thư viện: GX)


Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Prominence Can destroy the monster equipped with this card. If you destroy it with this effect, destroy all cards on your opponent's field, and inflict 500 points in damage for each destroyed monster.

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.