FANDOM


Prohibit Snake
プロフィビット・スネーク
ProhibitSnake-FIGA-EN-SR-1E
 Tên Việt Mạng Trở Xà
 Tên Nhật プロフィビット・スネーク
 Tên Nhật (rōmaji) Purofibitto Sunēku
 Tên Nhật (Dịch) Profibit Snake
 Tên Hàn 프로히빗 스네이크
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Loại Cyberse / Effect
 CÔNG / THỦ 500 / 1000
 Mã số 39732186
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.