FANDOM


Profibit Snake
プロフィビット・スネーク
 Tên Việt Rắn Profibit
 Tên Nhật プロフィビット・スネーク
 Tên Nhật (rōmaji) Purofibitto Sunēku
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Loại Cyberse / Effect
 CÔNG / THỦ 500 / 1000
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.