Prime Material Dragon
マテリアルドラゴン
PrimeMaterialDragon-PGLD-EN-GUR-1E.png
 Tên Việt Thủy Tổ Thiên Long
 Tên Nhật マテリアルドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Materiaru Doragon
 Tên Nhật (Dịch) Material Dragon
 Tên Hàn 머티리얼 드래곤
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG.png
 Cấp sao 6 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Dragon / Effect
 CÔNG / THỦ 2400 / 2000
 Mã số 12298909
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.