FANDOM


Premature Burial
(はや)すぎた(まい)(そう)
PrematureBurial
Loại bài Bài Phép SPELL
Phân nhánh Bài Phép Trang bị Equip
Mã số 70828912
Mô tả Hiệu ứng
Kích hoạt lá này bằng cách trả 800 Điểm Gốc, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ bài của bạn; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó trong Thế Công mặt-ngửatrang bị nó với lá này. Khi lá này bị hủy, hủy quái thú được trang bị.
English Description
Activate this card by paying 800 Life Points, then target 1 monster in your Graveyard; Special Summon that target in face-up Attack Position and equip it with this card. When this card is destroyed, destroy the equipped monster.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.