FANDOM


Prediction Ritual
(せい)(せん)(じゅつ)()(しき)
PredictionRitual-DRL2-EN-SR-1E
 Tên Nhật (Kana)
せい
せん
じゅつの
しき
 Tên Nhật (Chuẩn)
せい
せん
じゅつ
の儀
しき
 Tên Nhật (rōmaji) Seisenjutsu no Gishiki
 Tên Nhật (Dịch) Holy Divination Ritual
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Tế lễ Ritual
 Mã số 30392583
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.