Predaplant Sarraceniant
捕食植物(プレデター・プランツ)セラセニアント
PredaplantSarraceniant-FUEN-EN-SR-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
捕食植物
プレデター・プランツセラセニアント
 Tên Nhật (Chuẩn) 捕食植物
プレデター・プランツ
セラセニアント
 Tên Nhật (rōmaji) Puredetā Purantsu Serasenianto
 Tên Nhật (Dịch) Predator Plants Sarraceniant
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM.png
 Cấp sao 1 CG Star.svg
 Loại Plant / Effect
 CÔNG / THỦ 100 / 600
 Mã số 53819028
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.