FANDOM


Prank-Kids Rip-Roarin-Roaster
プランキッズ・ロアゴン
PrankKidsRipRoarinRoaster-HISU-EN-ScR-1E
 Tên Nhật プランキッズ・ロアゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Purankizzu Roagon
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ THỦY THỦY
 Loại Aqua / Link / Effect
 Dấu Liên kết Trái LM-Left, Dưới LM-Bottom, Phải LM-Right, Trên LM-Top
 CÔNG / LIÊN 3000 / 4
 Mã số 70875686
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.