FANDOM


Powerful Rebirth
(きょう)()()(せい)
PowerfulRebirth-SDMP-EN-C-1E
 Tên Việt Khai Sinh Quyền Lực
 Tên Nhật (Kana)
きょう
せい
 Tên Nhật (Chuẩn)
きょう
せい
 Tên Nhật (rōmaji) Kyōka Sosei
 Tên Nhật (Dịch) Reinforcing Resurrection
 Tên Hàn 강화소생
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 84298614
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.