FANDOM


Powercode Talker
パワーコード・トーカー
PowercodeTalker-SD33-JP-OP
 Tên Việt Lực Mã Luận Đồ
 Tên Nhật パワーコード・トーカー
 Tên Nhật (rōmaji) Pawākōdo Tōkā
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ HỎA HỎA
 Loại Cyberse / Link / Effect
 Dấu Liên kết Trái LM-Left, Phải LM-Right, Dưới-Trái LM-BottomLeft
 CÔNG / LIÊN 2300 / 3
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.