FANDOM


Power Shift
  • Nhật: パワー・シフト
  • Romaji: Pawā Shifuto
  • Việt: Chuyển Nhượng Sức Mạnh
Loại bài

Bẫy Bẫy.png

Thuộc tính

Thông thường

Loại Hiệu ứng

Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mặt trên sân. CÔNG của nó trở thành 0 cho đến Giai đoạn Kết thúc. Nếu quái thú đó bị tiêu diệtlượt này, rút 1 lá.
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: 5D's)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Power Shift Select 1 face-up monster on your field. Its ATK becomes 0 until the End Phase. If that monster is destroyed during this turn, draw 1 card.
Nhật 自分フィールド上に表側表示で存在するモンスター1体を選択して発動する。このターン終了時まで、選択したモンスターの攻撃力は0になる。選択したモンスターがこのターン破壊された場合、自分のデッキからカードを1枚ドローする。


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.