FANDOM


Power Bond
パワー・ボンド
PowerBond-LEDD-EN-C-1E
 Tên Việt Ràng Buộc Sức Mạnh
 Tên Nhật パワー・ボンド
 Tên Nhật (rōmaji) Pawā Bondo
 Tên Hàn 파워 본드
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 37630732
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.