FANDOM


Pot of Riches
(きん)(まん)(つぼ)
PotofRiches-MP15-EN-ScR-1E
 Tên Nhật (Kana)
きん
まんな
つぼ
 Tên Nhật (Chuẩn)
きん
まん
な壺
つぼ
 Tên Nhật (rōmaji) Kinman na Tsubo
 Tên Hàn 졸부의 항아리
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 96598015
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.