FANDOM


Pot of Greed
(ごう)(よく)(つぼ)
PotofGreed-YGLD-EN-C-1E
 Tên Việt Hũ Tham Lam
 Tên Nhật (Kana)
ごう
よくな
つぼ
 Tên Nhật (Chuẩn)
ごう
よく
な壺
つぼ
 Tên Nhật (rōmaji) Gōyoku na Tsubo
 Tên Hàn 욕망의 항아리
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 55144522
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Cấm
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.