FANDOM


Pot of Dichotomy
(どん)(よく)()(よく)(つぼ)
PotofDichotomy-LDK2-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
どん
よくで
よくな
つぼ
 Tên Nhật (Chuẩn)
どん
よく
で無
よく
な壺
つぼ
 Tên Nhật (rōmaji) Don'yoku de Muyoku na Tsubo
 Tên Nhật (Dịch) Pot of Avarice and Selflessness
 Tên Hàn 탐욕과 무욕의 항아리
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 98672567
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.