FANDOM


"Polymerization" ((ゆう)(ごう) Yūgō, hay là "Fusion") là một archetype chủ yếu là các Bài Phép được dùng để Triệu hồi Dung hợp các Quái thú Dung hợp.

Hiện tại chỉ có 2 lá bài cụ thể hổ trợ cho archetype này là "Synchro Fusionist" và "Sabatiel - The Philosopher's Stone". Cả hai cũng hổ trợ cho cả archetype "Fusion".

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.