FANDOM


Poly-Chemicritter Hydragon
(しん)()(ごう)(じゅう)ヒュードラゴン
PolyChemicritterHydragon-INOV-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
しん
ごう
じゅうヒュードラゴン
 Tên Nhật (Chuẩn)
しん
ごう
じゅう
ヒュードラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Shinkagōjū Hyūdoragon
 Tên Nhật (Dịch) Evol-Chemical Beast Hydragon
 Tên Hàn 진화합야수 히드래곤
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon / Gemini / Effect
 CÔNG / THỦ 200 / 2800
 Mã số 80476891
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.