FANDOM


Poison of the Old Man
(いん)(きょ)(もう)(どく)(やく)
PoisonoftheOldMan-YS15-NA-C-1E
 Tên Việt Độc Lão Dược
 Tên Nhật (Kana)
いん
きょの
もう
どく
やく
 Tên Nhật (Chuẩn) ご隠
いん
きょ
の猛
もう
どく
やく
 Tên Nhật (rōmaji) Goinkyo no Mōdokuyaku
 Tên Hàn 노인의 맹독약
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Tức thời Quick-Play
 Mã số 08842266
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.