FANDOM


Pirika, Lineage of Gusto
 ガスタの(しん)(えい) ピリカ
PilicaDescendantofGusto-PRIO-EN-SR-1E
Nhóm liên quan Gusto
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ PHONG WIND
CẤP SAO 3 CG StarCG StarCG Star
Chủng Psychic/Effect
ATK/DEF 1000/1500
Mã số 71175527
Loại Hiệu ứng Trigger, Condition
Mô tả Hiệu ứng
Khi lá này được Triệu hồi Thường hoặc Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể chọn 1 quái thú Tuner hệ Phong trong mộ của bạn; Triệu hồi đặc biệt nó ở trạng thái Phòng thủ mặt-ngửa, và hiệu ứng bị vô hiệu. Nếu bạn kích hoạt hiệu ứng này, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái vật khác cho đến hết lượt, ngoại trừ những quái thú hệ Phong. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng của "Pilica, Descendant of Gusto" một lần mỗi lượt.
English Description
 When this card is Normal or Special Summoned: You can target 1 WIND Tuner monster in your Graveyard; Special Summon that target in face-up Defense Position. Its effects are negated. If you activated this effect, you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except WIND monsters. You can only use this effect of "Pilica, Descendant of Gusto" once per turn.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.