FANDOM


Pint-Sized Priest Hidaruma
(しょう)(ほう)()ヒダルマー
 Tên Việt Linh Mục Bán Cỡ Hidaruma
 Tên Nhật (Kana)
しょう
ほう
しヒダルマー
 Tên Nhật (Chuẩn)
しょう
ほう
ヒダルマー
 Tên Nhật (rōmaji) Shōhōshi Hidarumā
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ HỎA HỎA
 Loại Beast-Warrior / Link / Effect
 Dấu Liên kết Dưới-Trái LM-BottomLeft, Dưới-Phải LM-BottomRight
 CÔNG / LIÊN 1500 / 2
 Mã số 64514892
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.