Pilgrim Reaper
巡死神(ピルグリム)リーパー
PilgrimReaper.png
Loại bài Quái thú Xyz
HỆ ÁM DARK.svg
CẤP SAO 6 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
Chủng Zombie/Xyz/Effect
ATK/DEF ?/?
Mã số 45742626
Loại Hiệu ứng Continuous, Ignition, Condition
Mô tả Hiệu ứng
2 quái thú Cấp 6 sao
Lá này tăng thêm 200 ATKDEF ứng với mỗi quái thú ÁM trong Mộ bài đôi bên. Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá này; mỗi người chơi đưa 5 lá bài trên đầu Bộ bài của họ vào Mộ bài (hoặc hết Bộ bài, nếu ít hơn 5 lá bài). Bạn chỉ có thể dùng hiệu ứng này của "Pilgrim Reaper" một lần trong lượt.
English Description
2 Level 6 monsters
This card gains 200 ATK and DEF for every DARK monster in either player's Graveyard. You can detach 1 Xyz Material from this card; each player sends the top 5 cards from their Deck to the Graveyard (or their entire Deck, if less than 5). You can only use this effect of "Pilgrim Reaper" once per turn.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.