FANDOM


Photon Transformation
フォトン・チェンジ
 Tên Việt Chuyển Đổi Quang Tử
 Tên Nhật フォトン・チェンジ
 Tên Nhật (rōmaji) Foton Chenji
 Tên Nhật (Dịch) Photon Change
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 42925441
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.