Photon Papilloperative
フォトン・バタフライ・アサシン
PhotonPapilloperative zpsf12bc68b.png
Nhóm liên quan Photon
Loại bài Quái thú Xyz
HỆ QUANG LIGHT.svg
HẠNG SAO 4 Rank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svg
Chủng Warrior/Xyz/Effect
ATK/DEF 2100/1800
Mã số 28150174
Loại Hiệu ứng Ignition
Mô tả Hiệu ứng
2 quái thú Cấp độ 4
Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Thế Thủ ở trên sân; chuyển nó sang Thế Công mặt-ngửa, và sau khi làm vậy, nó giảm 600 ATK.
English Description
2 Level 4 monsters
Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 Defense Position monster on the field; change it to face-up Attack Position, and if you do, it loses 600 ATK.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.