FANDOM


Photon Booster
フォトン・ブースター
PhotonBooster-DL18-EN-R-UE-Purple
 Tên Việt Tăng Cường Quang Tử
 Tên Nhật フォトン・ブースター
 Tên Nhật (rōmaji) Foton Būsutā
 Tên Hàn 포톤 부스터
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 71233859
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.