FANDOM


Photon Alexandra Queen
フォトン・アレキサンドラ・クイーン
PhotonAlexandraQueen
Nhóm liên quan Photon
Loại bài Quái thú Xyz
HỆ QUANG LIGHT
HẠNG SAO 4 Rank StarRank StarRank StarRank Star
Chủng Warrior/Xyz/Effect
ATK/DEF 2400/1200
Mã số 75797046
Loại Hiệu ứng Ignition
Mô tả Hiệu ứng
2 quái thú "Butterspy" Cấp 4 sao
Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá này; trả lại hết quái thú trên sân về tay, sau đó gây 300 thiệt hại cho mỗi người chơi ứng với mỗi lá bài đã trả lại tay họ.
English Description
2 Level 4 "Butterspy" monsters
You can detach 1 Xyz Material from this card; return all monsters on the field to the hand, then inflict 300 damage to each player for each card returned to their hand.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.