FANDOM


Phosphorage the Elemental Lord
(こう)(れい)(しん)フォスオラージュ
PhosphoragetheElementalLord-FLOD-EN-SR-1E
 Tên Nhật (Kana)
こう
れい
しんフォスオラージュ
 Tên Nhật (Chuẩn)
こう
れい
しん
フォスオラージュ
 Tên Nhật (rōmaji) Kōreishin Fosuorāju
 Tên Nhật (Dịch) Forceaurage the Light Spirit God
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fairy / Effect
 CÔNG / THỦ 2800 / 2200
 Mã số 08192327
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.