FANDOM


Pharaoh's Treasure
(おう)()(ざい)(ほう)
PharaohsTreasure-PGD-NA-R-UE
 Tên Nhật (Kana)
おう
けの
ざい
ほう
 Tên Nhật (Chuẩn)
おう
の財
ざい
ほう
 Tên Nhật (rōmaji) Ōke no Zaihō
 Tên Nhật (Dịch) Royal Family's Treasure
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 63571750
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.