FANDOM


Phantom of Chaos
  • Nhật: ファントム・オブ・カオス
  • Romaji: Fantomu Obu Kaosu
  • Việt: Bóng Ma Của Sự Hỗn Loạn
Hệ

ÁM.png ÁM

Cấp sao

4 CG StarCG StarCG StarCG Star

[ ]
Bất kỳ Thiệt hại Chiến đấu lá này gây ra cho đối thủ trở thành 0. Một lần trong lượt, chọn 1 Quái thú Hiệu ứng trong Mộ của bạn. Cho đến Giai đoạn Kết thúc, lá này nhận (các) hiệu ứngCÔNG của quái thú đó.
CÔNG / 0   THỦ / 0
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: GX)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Phantom of Chaos Any Battle Damage this card inflicts to your opponent becomes 0. Once per turn, select 1 Effect Monster in your Graveyard. Until the End Phase, this card gains that monster's effect(s) and ATK.
Nhật ファントム・オブ・カオス 1ターンに1度、自分の墓地に存在する効果モンスター1体を選択する。このターンのエンドフェイズまでその対象モンスターの効果と攻撃力をこのカードは得る。このカードとの戦闘で発生する相手プレイヤーへの戦闘ダメージは0になる。
Fantomu Obu Kaosu

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.