FANDOMPhantom Token
  • Nhật: ファントムトークン
  • Romaji: Fantomu Tōkun
  • Việt: Bóng Ma Nhân Bản
Loại
CÔNG / THỦ

? / 0

Được Triệu hồi bởi hiệu ứng của "Phantom Effect". CÔNG của lá này bằng với lượng thiệt hại bị phủ nhận bởi "Phantom Effect". Lá này có thể tấn công đối thủ trực tiếp.

Xuất hiện
Bài Manga (Thư viện: 5D's)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Phantom Token Summoned by the effect of "Phantom Effect". This card's ATK is equal to the amount of damage negated by "Phantom Effect". This card can attack your opponent directly.Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.