FANDOM


Phantom King Hydride
(げん)(えい)(おう) ハイド・ライド
PhantomKingHydride-PRIO-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
げん
えい
おう ハイド・ライド
 Tên Nhật (Chuẩn)
げん
えい
おう
 ハイド・ライド
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Fiend / Tuner
 CÔNG / THỦ 1500 / 300
 Mã số 06901008
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.