FANDOM


Phantom Gryphon
(まぼろし)のグリフォン
PhantomGryphon-CROS-EN-SP-1E
 Tên Nhật (Kana)
まぼろしのグリフォン
 Tên Nhật (Chuẩn)
まぼろし
のグリフォン
 Tên Nhật (rōmaji) Maboroshi no Gurifon
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Winged Beast
 CÔNG / THỦ 2000 / 0
 Mã số 74852097
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.