FANDOM


Phantasmal Martyrs
(げん)()(じゅん)(きょう)(しゃ)
PhantasmalMartyrs-DR04-NA-C-UE
 Tên Việt Tử Đạo Ảnh Ma
 Tên Nhật (Kana)
げん
まの
じゅん
きょう
しゃ
 Tên Nhật (Chuẩn)
げん
の殉
じゅん
きょう
しゃ
 Tên Nhật (rōmaji) Genma no Junkyōsha
 Tên Nhật (Dịch) Phantasmal Demon Martyrs
 Tên Hàn 환마의 순교자
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 93224848
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.