FANDOM


Phantasmal Lord Ultimitl Bishbaalkin
(きゅう)(きょく)(げん)(しん)アルティミトル・ビシバールキン
PhantasmalLordUltimitlBishbaalkin-PGL3-EN-GScR-1E
 Tên Nhật (Kana)
きゅう
きょく
げん
しんアルティミトル・ビシバールキン
 Tên Nhật (Chuẩn)
きゅう
きょく
げん
しん
アルティミトル・ビシバールキン
 Tên Nhật (rōmaji) Kyūkyoku Genshin Arutimitoru Bishibārukin
 Tên Nhật (Dịch) Ultimate Phantasmal God Ultimitl Bishbaalkin
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 0 CG Star Unknown
 Loại Dragon / Synchro / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 0
 Mã số 90884403
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.