Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt
Advertisement
Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt

Biểu tượng nằm ở góc trên, gần dòng [Spell Card].

Bài Phép Trang bị (Equip Spell Card hay Equip Magic Card) (Japanese: (そう)()()(ほう)カード Sōbi Mahō Kādo; Chinese: 裝備魔法卡 Zhuāngbèi Mófǎkǎ) là Bài Phép dùng để trang bị cho quái thú mặt-ngửa trên sân. Nó thuộc một trong các dạng của Bài Trang bị (Equip Card).

Khi kích hoạt Bài Phép Trang bị, người chơi cần phải chọn mục tiêu quái thú mặt-ngửa trên sân; hiệu ứng của lá trang bị sẽ luôn áp dụng cho quái thú đó miễn là quái thú đó vẫn được trang bị. Bài Trang bị luôn chọn mục tiêu quái thú mà nó trang bị, cho dù hiệu ứng đã bị vô hiệu. Nếu quái thú được trang bị không còn mặt-ngửa trên sân, hoặc không còn là mục tiêu hợp lệ nữa, thì ngay lập tức Bài Trang bị sẽ bị hủy.

Bài Trang bị có thể được trang bị cho cả hai bên người chơi, tuy nhiên cho dù quyền điều khiển quái thú có thay đổi thì quyền điều khiển lá Bài Trang bị đó không thay đổi. Khi quái thú đối phương được trang bị bởi bài của bạn, Mô tả trên lá trang bị đó ghi là "bạn (you)" chứ không phải là "đối phương (opponent)".